BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Process diagram

Bạn làm gì khi gặp một quy trình siêu phức tạp? Tham khảo bài mẫu đang làm xôn xao netizens gần đây nhé!

Dàn bài

1. Mở bài (Introduction) 

 • Viết lại (Paraphrase) đề bài 

2. Câu tổng quát (Overview) 

 • Miêu tả điểm đầu và điểm cuối của quy trình 

3. Thân bài 1: Miêu tả phần quy trình bên trái 

 • Bước 1: raw milk theo cách truyền thống -> đi thẳng đến coagulation HOẶC trải qua các bước pasteurization, standardization trước 
 • Bước 2: coagulation có thêm enzyme và microorganisms 
 • Bước 3: cutting
 • Bước 4: stirring & cooking

4. Thân bài 2: Miêu tả phần quy trình bên phải 

 • Bước 5: milling sau draining of whey 
 • Bước 6: salting -> tạo ra fresh cheese HOẶC đi tiếp bước 7 
 • Bước 7: molding
 • Bước 8: pressing & draining whey
 • Bước 9: tạo ra ripened cheese

Chiến thuật làm bài 

 • Bám sát các mũi tên chỉ hướng trong hình
 • Sử dụng từ đồng nghĩa và cấu trúc bị động để miêu tả các bước trong quy trình
 • Sử dụng các từ nối chuyển tiếp từ một bước đến bước kế tiếp

Từ hay cần học

 • commence (v.) bắt đầu
 • coagulate (v.) chuyển từ lỏng sang đặc
 • curdle (v.) chuyển từ lỏng sang đặc
 • culminate (v.) không đạt được mục tiêu
 • result in (v.) có kết quả là 
 • upshot (n.) kết quả
 • take shape (v) có hình dáng cụ thể, thành hình
 • age (v.) chín, già, có mùi vị
 • end result (n.) kết quả cuối cùng

Chúc bạn học tốt

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email