Task 1 - temporary migrant workers - sample essay - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Table

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Task 1 - temporary migrant workers - sample essay

Paraphrase 

1. temporary migrant workers (n. phr.) lao động nhập cư tạm thời

= foreign workers (n. phr.)

= migrant professionals (n. phr.)

= migrant employees with short-term employment (n. phr.)

= foreign labourers (n. phr.)

= overseas employees (n. phr.)

2. residents (n) cư dân

= inhabitants (n) 

Vocabulary

  • incomparable (adj) không thể so sánh được (do cách biệt lớn)
  • paled in comparison with (v. phr.) không là gì khi so với
  • painted a different picture (v. phr.) cho thấy khung cảnh khác

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email