BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Line

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Paraphrase 

1. visitor traffic số người đến tham quan

=  footfall (n) 

= arrivals (n) 

Vocabulary

2. culminate in a peak (v.phr) 

3. a progressive decrease (n) 

4. hourly intervals (n) 

 

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email