BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Bar chart

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Paraphrase 

1. waste disposal = phương thức xử lí rác thải

~  waste disposal methods 

~ waste treatment (n) 

2. burning (n)  đốt cháy

= incineration (n) 

3. dumping at sea(n.phr)  xả thải ra biển

= sea dumping (n.phr)

= the practice of dumping at sea (n.phr)

Vocabulary

1. an upward trajectory (n.phr) một xu hướng/ quỹ đạo đi lên

2. the most substantial surge (n.phr) sự tăng mạnh

3. commence at (v)  bắt đầu ở 

 

 

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email