Task 1 - female managers - sample essay - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Table

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Task 1 - female managers - sample essay

Paraphrase 

1. the workforce (n. phr.) lực lượng lao động

= the labour pool (n. phr.)

= the labour force (n. phr.)

2. managers (n) quản lý

= managerial roles (n. phr.) 

= senior roles (n. phr.) 

= managerial positions (n. phr.) 

Vocabulary

  • participation (n) sự tham gia
  • gender balance (n. phr.) sự cân bằng giới tính
  • female representation (n. phr.) đại diện nữ giới

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email