BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Table

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Task 1 - emigrants - sample essay

Paraphrase 

1. reside (v) cư trú

= inhabit (v)

2. immigrant (n) người nhập cư

= expatriate (n) người di cư

= emigrant (n) người di cư

Vocabulary

  • emigration (n) sự di cư
  • the most attractive destinations (n. phr.) địa điểm hấp dẫn nhất
  • negligible (adj) không đáng kể

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email