Task 1 - 6 departments - sample report - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Table

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Task 1 - 6 departments - sample report

Paraphrase 

1. department (n) phòng ban

= discipline (n) môn học

= major (n) chuyên ngành

2. first language = mother tongue (n. phr.) tiếng mẹ đẻ

3. student (n) sinh viên

= member (of a department) (n) thành viên (của một ban)

Vocabulary

  • female-dominated (adj) hầu hết là nữ / phái nữ chiếm phần lớn
  • social science (n. phr.) khoa học xã hội
  • natural science (n. phr.) khoa học tự nhiên

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email