Task 1 - class sizes - sample report - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Pie chart

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Task 1 - class sizes - sample report

Paraphrase 

1. student (n) học sinh

= pupil (n)

= member (n)

2. house (v) chứa

= accommodate (v)

= have (v)

3. favour (v) ưa chuộng

= prefer (v)

Vocabulary

  • a rarity (n) một sự hiếm có
  • negligible (adj) không đáng kể
  • disproportionate (adj) không cân xứng
  • irrelevance (n) sự không liên quan

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email