Task 1 - industrial site - sample report - cover

BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Maps

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!

Task 1 - industrial site - sample report

Paraphrase 

resident (n) cư dân

= inhabitant (n)

Vocabulary

  • layout (n) cách sắp xếp phòng ốc
  • border (v) giáp ranh
  • sizeable (adj) to, lớn
  • circular (adj) hình tròn
  • amenity (n) cơ sở vật chất
  • residential complex (n. phr.) khu dân cư phức hợp
  • front (n) mặt, phía
  • (be) saved for private use (v. phr.) được sử dụng nội bộ

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email