BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Thuế & Y tế

Chủ đề khó muôn thuở khi bàn về tiền thuế, chính phủ và các lĩnh vực trong đời sống. Đọc ngay để xem cách sắp xếp ý tưởng và bài giải mẫu.

Some people say that when deciding taxes how be spent, government should prioritize health care. Others think that there are more important priorities for tax-payers’ money. Discuss both views and give your opinion.

(Đề thi tháng 12/2022)

(Nhiều người khi quyết định cách phân bổ tiền thuế cho rằng chính phủ nên ưu tiên y tế trong khi những người khác nghĩ rằng có những ưu tiên khác. Trình bày cả hai quan điểm và nêu quan điểm của bạn.)

Dàn bài

1. Mở bài: Giới thiệu hai quan điểm và trình bày người viết ủng hộ quan điểm thứ 2

2. Thân bài 1 (View 1): Đầu tư vào y tế cũng quan trọng

    • Ý chính: Vai trò của y tế: quyết định sự phát triển của quốc gia >>> Đưa ra kết quả, ảnh hưởng của y tế và ví dụ cụ thể những cách đầu tư vào lĩnh vực y tế

3. Thân bài 2 (View 2): Đầu tư vào lĩnh vực khác cũng quan trọng không kém

    • Ý chính 1: đầu tư vào môi trường → Giải thích: môi trường quyết định sức khỏe → Cho ví dụ về những cách đầu tư vào môi trường
    • Ý chính 2: đầu tư vào giáo dục → Giải thích: giáo dục cung cấp lực lượng lao động và giúp giải quyết các vấn đề xã hội

4. Kết bài: Lặp lại quan điểm

Vocabulary 

1. tax revenue (n) nguồn thu từ thuế

2. respect (n) khía cạnh

3. boost (v) thúc đẩy

4. top priority (n) ưu tiên hàng đầu

5. welfare (n) sức khỏe và hạnh phúc

6. incurable (a) nan y, không chữa được

7. check-up (n) kiểm tra sức khỏe tổng quát

8. vacancy (n) chỗ trống

9. vigorous (a) hăng say, sung sức

10. across (prep) liên, xuyên (across fields: liên lĩnh vực, trong nhiều lĩnh vực)

11. give precedence to (v) ưu tiên

12. inextricable (a) có quan hệ mật thiết không thể tách rời

13. afforestation (n) trồng rừng

14. driving force (n) động lực

15. prosper (v) phát triển thịnh vượng

16. capable (a) có năng lực

17. all-round (a) toàn diện

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email