Sample IELTS Speaking Part 2: Describe a person who solved a problem in a clever way

Đề thi ra vào tháng 11/2021: Tả một người giải quyết vấn đề một cách thông minh. Cùng xem gợi ý và bài giải cho đề này với Ms. Linh Cao từ Arrowenglish nhé!

1. Structural language – Các mẫu câu để nối ý 

a) Ok then, I guess I could start by saying something about who the person is, and I’d have to go for…
b) Going on to my next point which is what the problem was, I would like to tell about the time when
c) And now concerning how … solved it, the point I want to make here is that …
d) So finally then, in answer to the question of why I think he did it smartly, I should mention that …

2. Topic-related vocabulary – Từ vựng liên quan tới chủ đề
Collocations với ‘solution’

  • a/an + effective, optimum, practical, cost-effective, creative + solution
  • look for, seek, come up with, work out + a solution + (for/to) + N

Tính từ chỉ sự thông minh: brainy, knowledgeable (about), ingenious
Thành ngữ: a smart cookie; on the ball; (to) think outside the box; (to) give sb a credit for

3. Đại ý:

Trong bài nói mẫu, cô Linh Cao sẽ kể về một người bạn của cô đã có cách xử lý thông minh để giải quyết vấn đề trong việc kinh doanh tiệm quần áo của mình. 

4. Bài nói mẫu

Đừng quên take notes từ vựng màu cam dành riêng cho chủ đề Sáng tạo/ Giải pháp/ Sự thông minh và các cụm từ màu tím để nối ý cho các bài nói Part 2 của bạn nhé.

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email