BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Maps
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Maps
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Education

Trường học nên tập trung vào việc dạy lễ nghĩa hay vào chuyên môn? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
Academic vs Soft skills - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Education

Trường học nên tập trung vào đào tạo chuyên môn hay kỹ năng mềm? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
Task 1 - class sizes - sample report - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Pie chart

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Work

Cách ăn mặc của nhân viên có quan trọng không? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Education

Người trẻ nên đi học đại học hay đi làm sau khi tốt nghiệp? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
Health & Profit - sample essay - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Health

Các dịch vụ y tế có nên được điều hành theo hướng vì lợi nhuận hay không? Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Bar Chart

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!...

Xem thêm >>
Task 1 - 6 departments - sample report - cover
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 1 (Band 7+) – Table

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm hướng phân tích biểu đồ Task 1 nhé!...

Xem thêm >>
BÀI VIẾT MẪU IELTS TASK 2 (Band 7+) – Chủ đề Success

Tham khảo bài mẫu dưới đây để có thêm ý tưởng và từ vựng nhé!...

Xem thêm >>
facebook youtube email