“Mean”, “meant” and ways of using them

“mean” /mi:n/ or “meant” /ment/ ?
• Mean (adjective)opposite to generous
• Mean (irregular verb) meant, meant
As a verb, “mean” has several meanings. Few are as follow:
+ Have as a meaning (nghĩa là)

For example: What does the word “dictionary” mean? (Chữ “triangle”nghĩa là gì?)
+ Has as result (đem lại hậu quả là)
E.g.: The curfews meant thousands of young people can’t go out and must be confined to their homes. (Giới nghiêm đem lại hậu quả là hàng trăm ngàn thanh nên nam nữ không được ra ngoài và phải ở trong nhà.)
+ Intend as meaning (có ý muốn nói)
E.g.: You may want to ask her later what she means by that. (Về sau bạn có thể hỏi cô ta xem khi nói vậy cô ngụ ý muốn nói gì.)
+ Has as a purpose (cố ý)
E.g.: Sorry, I didn’t mean to hurt your feelings. (Xin lỗi, tôi không cố ý xúc phạm đến cảm tính của bạn(làm bạn buồn lòng).)

Useful expressions

1. That’s what I meant. (Đó là điều tôi muốn nói)
2. What do you mean by that? (Anh nói vậy là ngụ ý muốn gì?)
3. See what I mean? (Tôi bảo mà! Thấy tôi nói đúng không?)
4. My son means the world to me. (Con trai tôi là cục cưng nhất của đời tôi.)
5. (Girl) You say you love me but you act like I don’t mean anything to you. (Anh nói anh yêu em mà anh xử sự như là em chả có nghĩa gì với anh cả.)
(Boy) No, you mean the world to me! (Không, em là cả thế giới này đối với anh!)
6. These books are meant for children. (Sách này là để thiếu nhi đọc.)

In short: “(to) mean” is an irregular verb. In simple past, present/ past perfect and passive the form is “meant”.

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email