Phân biệt a few, few, fewer, less

Đều mang nét nghĩa “ít” nhưng từ nào mới đúng đây??? . Hôm nay cùng Arrowenglish giải đáp nhé!

Bonus: có bài tập vận dụng cuối bài viết nha! 

1. A FEW v.s FEW + danh từ số nhiều

Ý nghĩa:

 • a few có nghĩa là ‘vài, một số’  (đồng nghĩa với ‘some’) 
 • few có nghĩa là ‘rất ít’  (đồng nghĩa với ‘almost none’) 

Ví dụ:

“In a new country, I can make only few friends” – Ở một đất nước mới, tôi chỉ có thể làm quen với rất ít bạn.

“I can make a few friends in my new school.” – Tôi có thể làm quen với một số bạn ở trường mới.

2. FEWER + danh từ đếm được số nhiều 

 • Ý nghĩa: dùng trong câu so sánh về số lượng, mang nghĩa ‘ít hơn’
 • Ví dụ:

“This phone has fewer functions (than that phone).” – Chiếc điện thoại này có ít chức năng hơn (chiếc điện thoại kia). 

3. LESS + danh từ không đếm được số ít

 • Ý nghĩa: dùng trong câu so sánh về lượng, mang nghĩa ‘ít hơn’ *nhưng dùng với danh từ không đếm được 
 • Ví dụ:

“This bottle can contain less water that the other bottle.” – Cái chai này chứa được ít nước hơn chai còn lại. Ở đây ‘water’ là danh từ không đếm được nên phải dùng LESS chứ không thể dùng fewer.

TEST YOURSELF – Bài tập tự đánh giá

Sửa lỗi sai trong các câu sau với a few, few, fewer hoặc less

 1. Most of her friends read less books than her. -> Your correction: _______
 2. Can I have fewer cheese, please? -> Your correction: ______
 3. Tim has been spending fewer time at university and more at work. -> Your correction: _______ 
 4. These days I get slightly less text messages, but more emails. -> Your correction: _______ 
 5. Unfortunately, there were few accidents. -> Your correction: _______ 
 6. It’s 9 a.m but a few students come on time. -> Your correction: _______

.

.

.

Làm xong rồi, check đáp án thôi!

1. Most of her friends read fewer books than her. 

2. Can I have less cheese, please? 

3. Tim has been spending less time at university and more at work. 

4. These days I get slightly fewer text messages, but more emails.

5. Unfortunately, there were a few accidents.

6. It’s 9 a.m but few students come on time.

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email