COLLECTIVE NOUNS FOR ANIMALS

Thay vì chỉ dùng mỗi từ “đàn” để chỉ 1 nhóm các con vật trong tiếng Việt, chúng ta phải xác định rõ nhóm loài vật nào cần nói đến trước khi ta chọn từ “đàn” phù hợp trong tiếng Anh.

Bên dưới là 1 số “đàn” cơ bản trong tiếng Anh.

Khi nói về 1 nhóm người, chúng ta có thể dùng những cách diễn đạt khác nhau như:

Ngoài ra, chúng ta cũng có thể dùng:

A group of boys

A bunch of girls

A gang of thugs

A gaggle of schoolchildren.

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email