Phân tích yếu tố tạo nên bài viết điểm cao

Bài viết dưới đây được đánh giá band 9, nhưng tại sao? Cùng đọc và thử phân tích xem những yếu tố nào tạo nên 1 bài viết điểm cao?

The flow chart shows how waste paper is recycled. It is clear that there are six distinct stages in this process, from the initial collection of waste paper to the eventual production of usable paper.

At the first stage in the paper recycling process, waste paper is collected either from paper banks, where members of the public leave their used paper, or directly from businesses. This paper is then sorted by hand and separated according to its grade, with any paper that is not suitable for recycling being removed. Next, the graded paper is transported to a paper mill.

Stages four and five of the process both involve cleaning. The paper is cleaned and pulped, and foreign objects such as staples are taken out. Following this, all remnants of ink and glue are removed from the paper at the de-inking stage. Finally, the pulp can be processed in a paper making machine, which makes the end product: usable paper.

(160 words)

Bên cạnh bố cục rõ ràng và bao hàm được hết tất cả các điểm cần thiết, bài viết chứa những cụm từ “ghi điểm” về yếu tố ngữ pháp và từ vựng. Cụ thể:

Về mặt từ vựng:

there are six distinct stages
from the initial collection… to the eventual production
member of the public
directly from businesses
separated according to its grade
stages four and five both involve cleaning
foreign objects are taken out
remnants of ink and glue
the end product

Về yếu tố ngữ pháp:

six distinct stages, from… to… (1 cách dùng hay của ‘from-to’ sau dấu (,))
where members of the public… (thêm thông tin giữa 2 dấu (,))
This paper (dùng ‘this’ để nhắc đến 1 ý trong câu trước đó)
with any paper… being (sử dụng ‘with + ing’ để cung cấp thêm thông tin)
cleaned, pulped, taken out, removed ( sử dụng hình thức động từ bị động thay vì các danh từ đã xuất hiện trên diagram)
which makes the end product (dùng đại từ quan hệ ‘which’ để liên kết các ý lại với nhau)

Một điểm cần lưu ý là để có điểm ngữ pháp cao nghĩa là hạn chế phạm ít lỗi nhất có thể chứ không phải cố gắng sử dụng những cấu trúc ‘khó/ phức tạp’

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email