IELTS Speaking Part 2: Describe a speech

Gần đây có nhiều đề thi cũ được hỏi lại và đã gây không ít sống gió cho các bạn ứng viên IELTS.

Cùng ArrowEnglish ‘giải mã’ 1 trong những chủ đề khó nhé!

 Describe a speech you have attended or listened to

You should say:

What the speech was

When you heard it

What it was about

And also say whether you enjoyed the speech

 

Useful language

A speech = a talk/ a lecture/ a keynote

Give/ deliver a speech, a talk, a lecture, a keynote

The speaker/ the lecturer/ the keynoter/ the presenter

The title/ the name of the talk was

The talk was about/ talked about/ discussed/ stressed on/ emphasized on

Để xem thêm các đề thi IELTS khác, click here!

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email