IELTS Speaking Part 2: Describe a speech

IELTS Speaking Part 2: Describe a speech

In Email
(1 Bình chọn)

Gần đây có nhiều đề thi cũ được hỏi lại và đã gây không ít sống gió cho các bạn ứng viên IELTS.

Cùng ArrowEnglish 'giải mã' 1 trong những chủ đề khó nhé!

 Describe a speech you have attended or listened to

 You should say:

       What the speech was

       When you heard it

       What it was about

 And also say whether you enjoyed the speech

 

Useful language

A speech = a talk/ a lecture/ a keynote

Give/ deliver a speech, a talk, a lecture, a keynote

The speaker/ the lecturer/ the keynoter/ the presenter

The title/ the name of the talk was

The talk was about/ talked about/ discussed/ stressed on/ emphasized on

Để xem thêm các đề thi IELTS khác, click here!

Chỉnh sửa lần cuối vào %AM, %03 %141 %2017 %09:%07

Thêm bình luận


Mã an ninh


Làm tươi

Press enter to search