Từ vựng và chủ đề về phụ nữ trong IELTS

21 từ vựng B2+ về chủ đề phụ nữ và bình đẳng giới dành tặng bạn! IELTS dành kha khá tỉ trọng các đề thi Writing Part 2 để bàn về ‘nửa kia của thế giới’ đấy! 

Bật mí: có đề bài luyện tập và bài viết mẫu ở cuối bài. 

 Bàn về phụ nữ và bình đẳng giới, chúng ta thường nghĩ về:

TỪ VỰNG VỀ SỰ BẤT BÌNH ĐẲNG

1. gender-based stereotype (n) định kiến về giới

2. gender wage gap (n) sự chênh lệch, khoảng cách về lương dựa theo giới tính

3. gender bias (n) thiên vị về giới tính

4. inequality (n) sự bất bình đẳng, không công bằng

5. discriminate (v) phân biệt đối xử

6. gender norm (n) chuẩn mực mà mỗi giới tính được cho rằng phải tuân theo

7. male-dominated (a) chiếm ưu thế bởi nam giới

TỪ VỰNG VỀ TÍNH CÁCH CỦA PHỤ NỮ

1. physical attribute (n) đặc điểm về thể chất

2. biological limitation (n) hạn chế về mặt sinh học

3. mental capacity (n) khả năng, năng lực về tinh thần, trí óc

4. indecisive (a) không quyết đoán

5. compassionate (a) dễ mủi lòng, dễ cảm thông

6. feminine (a) nữ tính

7. inept (a) không đủ năng lực

TỪ VỰNG VỀ ĐẤU TRANH CHO PHỤ NỮ

1. female empowerment (n) trao quyền cho phụ nữ

2. lessen the burden (v) giảm bớt gánh nặng

3. equal allocation (n) sự phân bổ, phân chia công bằng

4. eliminate (v) xóa bỏ

5. objective measure (n) biện pháp, cách đánh giá khách quan

6. professional growth (n) sự phát triển, thăng tiến trong nghề nghiệp, chuyên môn

7. societal belief (n) niềm tin của xã hội

Bây giờ thì mời bạn ‘nghía’ qua một số đề Writing Task 2 về chủ đề phụ nữ và cùng luyện tập nhé! 

1. Some people believe that women should play an equal role as men in a country’s police force or military force, while others think women are not suitable for these kinds of jobs. Discuss both views and give your opinion. (đề thi thật tháng 4/2021 và tháng 8/2022) – Bài mẫu

2. Nowadays, women as well as men work full time. Therefore, women and men should share household tasks equally. To what extent do you agree or disagree? (đề thi thật tháng 5/ 2020) – Bài mẫu 

3. Some feel that schools should be mixed with both girls and boys attending while others feel the genders ought to be separated.Discuss both views and give your own opinion. (đề thi thật tháng 9/2022)
Mời bạn tự viết thử đề bài số 3 và theo dõi Arrowenglish để tham khảo bài viết mẫu sẽ được cập nhật sớm.
Lưu ý: các đề thi IELTS đã từng ra vẫn thường được dùng lại cho các kì thi tiếp theo, đừng bỏ qua những đề bài cũ nhé!

Chúc bạn học tốt.

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email