Sample IELTS Speaking Part 2: Describe a piece of equipment in your home (Thiết bị trong nhà)

Đề thi ra vào tháng 12/2021: Tả một người giải quyết vấn đề một cách thông minh. Cùng xem gợi ý và bài giải cho đề này với Ms. Linh Cao từ Arrowenglish nhé!

Cô Linh lựa chọn nói về thiết bị gì trong nhà?

1. Bài nói mẫu

Đừng quên take notes các cụm từ màu tím (structural language) để nối ý và từ vựng nổi bật (key vocabulary) dành riêng cho chủ đề Sáng tạo/ Giải pháp/ Sự thông minh và  cho các bài nói Part 2 của bạn nhé.

2. Structural language – Các mẫu câu để nối ý dựa theo đề bài 

a) Ok then, I guess I could start by saying that …
b) Going on to my next point, as for + N,
c) And now concerning ….
d) So finally then, in answer to the question of why this appliance is essential …

3. Key vocabulary – Từ vựng nổi bật 

  • have the luxury of: có sự xa xỉ liên quan tới…
  • no exception: không phải ngoại lệ
  • extremely satisfied with: cực kỳ hài lòng với điều gì
  • (to) buy/ get something at a 50% discount: mua gì đó với giá giảm 50%
  • a real bargain: một món giá hời
  • a stickler for: một người xem trọng điều gì
  • at the end of the day: thành ngữ dùng trước khi nói ra điều quan trọng nhất = The point is …
  • laborious (adj) /ləˈbɔː.ri.əs/: đòi hỏi nhiều thời gian và công sức

 

Mới nhất từ Krystal Tran

facebook youtube email